Kemin VPK:n naisosaston historiaa

Vuonna 1899 palokunnan päällikkö Kaarlo Lindroos ilmoitti lehtikirjoituksessa "wartiaosaston" perustetun erityisesti naisia ajatellen. Näin "arwoisat naisetkaan eiwät ole suljetut pois tästä yhteistyöstä". Sääntöihin ei naisten hyväksymistä ollut erikseen kirjattu. Toiminnan alkuvaiheessa ei kuitenkaan löydy viitteitä naisten jäsenyydestä VPK:ssa. Ilmeisesti naiset tyytyivät osallistumaan toimintaan vapaapalokuntalaisten miestensä rinnalla.

Vuonna 1913 naiset ilmeisesti alkoivat osoittaa kasvavaa kiinnostusta palontorjuntaan, sillä kevätkokouksessa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö naisia varten perustaa erillinen osasto, vai toimisivatko he samoissa osastoissa kuin miehetkin. Kokous päätyi perustamaan erillisen "suojeluosaston". Tietoa ei ole, aloitettiinko naisten osaston toimintaa. Toimintavuoden 1913-14 huvitoimikuntaan joka tapauksessa valittiin kolme naista. Toimintavuodelta 1914-15 on säilynyt tieto naisjäsenten määrästä: heitä oli peräti 11.

Naisten toiminta Kemin VPK:ssa lienee jäänyt ennen vuotta 1972 lyhyeen naisten aktiivikauteen vuosien 1913-1915 välillä. Viitteitä naisten virallisesta toiminnasta palokunnassa ei tällä välillä ole. Nykyinen naisosasto perustettiin vuoden 1972 kevättalvella.

Naisosasto järjesti aktiivisesti kerhoiltoja ja retkeili ahkerasti jopa ulkomaita myöten, osallistui läänintason tilaisuuksiin, järjesti muonitusta nuorten leireillä ja tarvittaessa tulipalojen yhteydessä. Juuri muonitustehtävät onkin katsottu yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista palokuntanaisten toiminnassa koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen kanssa.

Osasto on palkinnut aktiivisia jäseniään lähettämällä heitä palokuntanaisten virkistysleireille. Hyväntekeväisyystoiminnan muotoja ovat olleet mm. hätään joutuneiden perheiden avustaminen; naisosasto on vieraillut myös vanhainkodeissa. Naiset päättivät lahjoittaa palokunnalle sen 80-vuotisjuhlan kunniaksi uuden, mutta entisellä kuvioinnilla koristetun lipun. Vuonna 1980 naisosasto voitti jo viidennen kerran läänintason naisten toimintakilpailun.

Naiset ovat yhä enemmän alkaneet toiminnassaan lähestyä perinteisesti vain miesten alaan kuulunutta sammutustyötä. Kemin VPK:n naisosaston jäseniä on alkanut osallistua naisten kalustokilpailuihin. Nuoriso-osaston jälkeen nuoria naisia on käynyt hälytysosaston harjoituksissa.

Nykyään naisosastoon tuleville järjestetään SPEK:n suunnittelema palokuntanaisten perehdyttämiskoulutus, jossa tutustutaan kunnan palo- ja pelastustoimeen, opetellaan alkusammutusta, ensiapua, kodin palontorjuntaa ja tutustutaan VPK-työn kokonaisuuteen. Valistustyö on keskittynyt lapsille suunnattuihin kampanjoihin, joilla on opetettu toimintaa tulipalon tai muiden onnettomuustilanteiden sattuessa.